De long niet meer!

               

Microbiologie in hapklare porties


De long niet meer!

Tropische bossen worden vaak “de longen van onze planeet” genoemd omdat ze veel kooldioxide opnemen en zuurstof afgeven, die we nodig hebben om te ademen! Als we aan tropische bossen denken, denken we ook aan de meest diverse ecosystemen op aarde met veel planten en dieren, maar we denken zelden aan alle microben die in de bodem van tropische bossen leven. Toch dragen zij niet alleen bij tot de instandhouding van het bovengrondse leven (planten en dieren), maar nemen zij ook deel aan de opname en afgifte van kooldioxide. Net zoals veranderingen in plantengemeenschappen (met name ontbossing = het kappen van bomen) gevolgen zullen hebben voor de uitstoot van kooldioxide en zuurstof in de atmosfeer, zullen veranderingen in de microbiële diversiteit in de bodem – als gevolg van de opwarming van het klimaat – naar verwachting leiden tot een grotere uitstoot van kooldioxide in de atmosfeer, waardoor de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze planeet nog ernstiger zullen worden! 

Toch zijn de studies over het effect van de opwarming van de aarde op de microbiële gemeenschappen in tropische bodems beperkt en dit is waar de studie van Nottingham et al. om de hoek komt kijken. Zij voerden experimenten uit om de veranderingen in bodemmicrobiële gemeenschappen te onderzoeken om na te gaan of de gemeenschappen zich kunnen aanpassen aan deze opwarming en de gevolgen voor de uitstoot van koolstofdioxide. 

Zij gingen naar een tropisch bos in Panama en installeerden grote kachels in de bodem om de bodem op te warmen van 26°C (controle, niet opgewarmd), tot 29°C (+3°C) en 34°C (+8°C), overeenkomstig de opwarming die tegen het eind van deze eeuw wordt voorspeld als er niets wordt gedaan om de klimaatverandering te beperken. Elke week maten zij de koolstofdioxide-uitstoot van de bodem en verzamelden zij monsters om de microbiële gemeenschappen te karakteriseren. Zij stelden vast dat na twee jaar opwarming de microbiële diversiteit afnam en de microbiële gemeenschappen veranderden om stress- en hittebestendige bacteriën en schimmels te bevorderen. Nog verontrustender is dat de kooldioxide-uitstoot met 78% toenam bij een stijging van 3°C en met 337% bij een stijging van 8°C! De auteurs onderzochten waarom de kooldioxide-uitstoot zo sterk toenam met de opwarming en toonden aan dat bodemmicro-organismen van warme temperaturen houden: ze groeien sneller en hun enzymatische activiteit neemt toe. 

Samenvatting van het experiment: de bodem werd opgewarmd van 26°C (controle) tot 34°C. De auteurs maten de CO2-emissies en karakteriseerden de microbiële gemeenschappen van de bodem. Zij stelden een sterke toename van de CO2-emissies vast, gekoppeld aan een verhoogde groei en enzymatische activiteit en een afname van de microbiële diversiteit. 

Deze toename van de kooldioxide-uitstoot bij opwarming is alarmerend! Hieruit blijkt dat zelfs als de bodem een paar graden warmer wordt, dit grote gevolgen heeft voor tropische bodemsystemen en de koolstofcyclus. Als er meer koolstofdioxide in de atmosfeer komt, zal de klimaatverandering alleen maar erger worden! Er is dringend meer onderzoek nodig naar manieren om het effect van de opwarming op deze bodemgemeenschappen te verzachten. Vooral omdat veranderingen in de bodemgemeenschappen waarschijnlijk ook grote gevolgen zullen hebben voor bovengrondse gemeenschappen zoals planten en dieren.


Link to the original post: Nottingham, A. T., Scott, J. J., Saltonstall, K., Broders, K., Montero-Sanchez, M., Püspök, J., … & Meir, P. (2022). Microbial diversity declines in warmed tropical soil and respiration rise exceed predictions as communities adapt. Nature Microbiology, 7(10), 1650-1660.

Featured image: https://conservationbytes.com/2015/02/19/earths-second-lung-has-emphysema/


Vertaald door: Liang Hobma